תקנון

  1. כללי

 

1.1.      הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר 'ישראלים טובים' (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקצייה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר, ישראלים טובים בע"מ, ח.פ. 516256229 (להלן: "מפעילת האתר") והוראותיו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעילת האתר.

1.2.       במידה ואינך מסכים לאמור בתקנון ותנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש ולגלוש באתר לכל מטרה שהיא. עצם השימוש באתר או רכישת מוצרים באתר תהווה הצהרה כי קראת את הוראות תקנון זה, הבנת אותן והסכמת להן ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר.

1.3.      השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בתקנון זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר ובכלל זה ספקים ומפרסמים, הכל כמפורט בסעיפים 4-6, בהתאמה, המהווים סעיפים יסודיים בתקנון זה.

1.4        מפעילת האתר עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את התכנים המוצגים בו, או לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות, באי-נוחות וכו' ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר, באופן זמני או קבוע.

1.5.      כשירות - באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה הכשיר לבצע פעולות משפטיות בעצמו, מחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי מפעילת האתר ומסירת פרטים נוספים הנדרשים במועד ביצוע ההזמנה לרבות שמו של המשתמש, מס' ת"ז שלו, מספר טלפון, כתובת המגורים וכתובת דואר אלקטרוני של המשתמש.

1.6.      שינויים בתקנון - תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמת המשתמש או בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר. התקנון המתוקן יהיה בתוקף החל ממועד פרסומו באתר, אלא אם מפעילת האתר הודיעה במפורש אחרת באתר. באחריות המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים לפני כל שימוש ו/או רכישה באתר.

1.7.      שירות לקוחות - לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני service@israelimtovim.co.il. ובטלפון שמספרו  09-9550471

2.         רכישת מוצרים באתר

2.1.      דפי מכירה - מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של יצרנים, יבואנים וקמעונאים הפועלים בישראל (להלן: "המוצרים"), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

2.2.      מועד השלמת הזמנה - רק אישור ההזמנה שנשלח לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסר בביצוע ההזמנה והכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר הזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר (להלן: "מועד השלמת ההזמנה"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה וביטול העסקה, ייספרו החל ממועד השלמת ההזמנה בלבד.

2.3        המשתמש מאשר בזאת קבלת חשבונית/קבלה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה על ידו בעת ההרשמה לאתר.

2.4        מחיר המוצרים באתר כולל מע"מ, אלא אם נאמר במפורש אחרת באתר.

2.5        מחיר המוצרים באתר אינו כולל דמי משלוח וככל שחלים דמי משלוח בגין רכישת המוצרים, הם יתוספו לתשלום בו יחוייב המשתמש בהתאם לפירוט שינתן באתר במעמד ביצוע ההזמנה.

2.6        אלא אם כן נאמר במפורש אחרת ביחס למוצר מסוים, מחיר המוצרים באתר אינו כולל הרכבה/התקנה ו/או תחזוקה ומפעילת האתר ו/או הספק לא יהיו אחראים להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר או לתחזוקתם ואלו יבוצעו על ידי המשתמש באחריותו הבלעדית ועל חשבונו.

2.7        מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת כל אחד מהמוצרים בכל עת וללא צורך במתן התראה מראש למשתמשים באתר, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.

אספקה

3.1.       משלוח המוצרים מבוצע באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר לכתובת בישראל שנמסרה על ידי המשתמש במועד ביצוע ההזמנה בהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצר.

3.2.      אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהיה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל.

3.3.      אספקה והובלה לאזורים מוגבלים - באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח.

3.4.      תשלום נוסף בגין הובלה חריגה- דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח אדם נוסף. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, הספקים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.

3.5.      חישוב מועדים - זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.

3.6.      איסוף עצמי - רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מהספק, במידה והדבר רשום בדף המכירה של המוצר ולפי התנאים המפורטים.

3.7.      עיכוב ואיחור באספקה - מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה ו/או כתוצאה מעיכובים בדואר ישראל ו/או חברת השילוח.

3.8.      מלאי - מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר. מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך. במקרה שיתברר לאחר הרכישה כי המוצר שהופיע באתר והוזמן אזל מהמלאי, מפעילת האתר תעדכן את המשתמש ותבטל את ההזמנה ללא כל חיוב למשתמש בגינה.

4.         כללי התנהגות; הפרות וסעדים

4.1.         הפרות וסעדים - מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.

4.2.      אין להעתיק את תכני האתר - בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

4.3.      אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים - חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל "הודעה והסרה" בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

4.4.      מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי - במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.

4.5.      הוראות התנהגות - מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש, לרבות ספק, וכן לגבי מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:

4.5.1.   המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

4.5.2.   חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

4.5.3.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.

4.5.4.   מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

4.5.5.   מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את תכני האתר ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

4.5.6.   למפעילת האתר אין כל דרך להתחקות אחר זהות המשתמשים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בקשר אליהם. אחריותה הבלעדית והממצה של מפעילת האתר לגבי ספקים תהיה למסירת פרטיהם ועם מסירת פרטים כאמור תהיה משוחררת מכל חובה אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי מפעילת האתר באותו עניין.

4.5.7.   אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובי משתמשים או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.

3.4.5.8.   ככלל, מפעילת האתר רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. מפעילת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.  

4.6.      מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש או ספק מלרכוש מוצרים ו/או שירותים באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה (וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי דין ו/או מכוח תקנון זה):

4.6.1.   מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

4.6.2.   מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

4.6.3.   מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;

4.6.4.   מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

4.6.5.   במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

הודעה על ביטול הזמנה יכול שתמסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת שנמסרה על ידי המשתמש.

5.         ביטול עסקה

5.1.      משתמש רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

5.2.      מועדים למתן הודעת ביטול - לשם הנוחות בלבד, להלן המועדים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. יחד עם זאת, התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת:

5.2.1.   ברכישה של נכס/מוצר - עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

5.2.2.   ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם ובלבד שבמקרה של עסקה שאינה עסקה מתמשכת הביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

5.2.3.   ברכישת מוצרי תיירות, שוברים, תווי קניה או מוצרים אחרים שנקבעו להם כללים בתקנות – בהתאם לאותן תקנות וכפי שיופיע בעמוד המכירה.

5.2.4 משתמש שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות (כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הצרכן) רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין מפעילת האתר ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. מפעילת האתר תהיה רשאית לבקש ממשתמש כאמור תעודה, כמפורט בחוק הגנת הצרכן, המוכיחה את היותו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

5.3.      עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הלקוח - ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

א.         טובין פסידים;

ב.         שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

ג.          "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

ד.         טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);

ה.         טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

5.4.      דמי ביטול - במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪,  לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה, משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו למפעילת האתר או לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי מפעילת האתר במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

5.5.      ביטול הזמנה - ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת service@israelimtovim.co.il. או בטלפון  09-9550471. כל החזר כספי בגין ביטול עסקה ינתן בדרך של זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה, בניכוי דמי ביטול (אם חלים). אין באמור בפרק זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן בשל כך שערך מוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

6.         הגבלת אחריות

6.1.      הגבלת אחריות כללית - מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר או השירות הרלוונטיים.

מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן.

6.2.   אחריות ושירות למוצרים - מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין, האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין או בהתאם לתנאים המפורטים בדף המכירה, חלה באופן בלעדי על הספק, למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בדף המכירה.

6.3.      הגבלת אחריות - מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעילת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על חמישית (20%) מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצר או השירות.

6.4.      ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי - הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד מפעילת האתר.

6.5.      העדר אחריות במקרה של טעות ברורה - נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר.

6.6.      העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג -  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

6.7.      מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות האתר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. מבלי לגרוע מהאמור, ועל אף שמפעילת האתר עושה מאמץ לשמור על תקינות פעולתו, מפעילת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, או תתאפשר באופן רציף ללא הפסקות, קלקולים או תקלות, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לאתר.

6.8        קישוריות - מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. בנוסף, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

7.         מדיניות הפרטיות - מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון. קישור למדיניות הפרטיות נמצא בתחתי דף הבית ומובא גם כאן.

8.         סמכות שיפוט - פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

 התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לכל המינים.

תאריך עדכון אחרון 29/09/2020